+90 (312) 369 29 52 - 368 09 09     u.ozeray@adr-tmgdanismanlik.com

Adr Nedir?

Anasayfa » Adr Nedir?

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

 

ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ), tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmalarıdır.

Ülkemiz 22.03.2010 tarihinde ADR ye fiilen taraf olmuştur. Faaliyetler T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı olan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

ADR’nin ilk nüshası 62 sayfaydı. Şimdi baktığımız zaman yaklaşık 1000’er sayfalık iki ciltlik teknik manzumeden bahsediyoruz. AB, ISO standartlarını da koyduğumuz zaman artık binlerce sayfalık teknik manzume görüyoruz. ADR’ye 48 ülke taraf. Portekiz’den  Tacikistan, Tunus ve Fas’a kadar…

ADR macerası 1957’lerde başlar. Fransa’nın fikir babalığını yaptığı bir sözleşmedir. Konusu “dangerous goods”, yani “tehlikeli yük”tür. Türkç’ye çevirdiğimiz zaman uluslararası karayollarında tehlikeli maddelerin taşınması ve Avrupa sözleşmesi diye geçer. Son zamanlarda bu Avrupa kelimesini çıkartsak mı tartışması yapılmaktadır. Çünkü Avrupa dendiği zaman sanki bu sözleşme Avrupa ile  sınırlı olduğu algısı yaratıyor. Oysaki Tacikistan, Kazakistan ‘da üye, Fas, Tunus’ da üye. Bu nedenle Birleşmiş Milletlerde Avrupa kelimesini çıkararak sözleşmeyi biraz daha genişletilmesi düşünülmektedir.

ADR Sözleşmesi’nin önemli bir özelliği, her iki yılda bir güncelleniyor olması. Şu an 2013 ADR’si geçerli. 1 Ocak 2015’ten itibaren 2015 ADR’si piyasaya çıkmıştır. 6 aylık bir geçiş sürecinin ardından , 1 Temmuz 2015’ten itibaren artık 2015 kuralları geçerli olacaktır. Dolayısıyla  her iki yılda güncellenen bir yapıya sahiptir.

24.10. 2013 tarihinde  “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” yayınlanmış ve bu yönetmelikçe Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdamı zorunlu hale gelmiştir.

22.05.2014 tarihinde yayınlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” ile işletmelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler  ve yükümlülüklerin sağlanmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları , durdurma vs. cezalar da belirtilmiştir.

İşletmelerin bilmesi gereken en önemli husus;

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri “  kapsıyor oluşu tebliğde açıklanmıştır. Buna istinaden tebliğde belirtilen  işletmelerin yükümlülükleri aşağıda verilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD görevini TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.

(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza riskinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.

(5) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;

a) TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,

b) TMGD olarak görevlendirilen kişinin, İdare’ce verilen TMGDS sahibi olduğunu, İdarenin oluşturduğu elektronik sistemden kontrol etmekle,

c) TMGD’nin işi gereği ihtiyacı olan tüm bilgileri vermekle ve ihtiyacı olan araç ve gereci sağlamakla,

ç) TMGD’nin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, tehlikeli madde taşımacılığını en emniyetli şekilde yapmakla,

d) TMGD’nin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için gerekli desteği vermekle,

e) TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,

f) Talep edilmesi halinde, Anlaşmaya (ADR/RID) taraf ülkelerin yetkili kurumlarına veya bu amaçla belirlenen kurumlara danışmanların irtibat bilgilerini vermekle,

g) TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle,

ğ) İşletmede birden fazla TMGD istihdam edilmesi halinde danışmanların görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşımını yazılı olarak belirlemekle,yükümlüdürler.

(6) İşletmeler, ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.

1

Hakkımızda

Duyurular

Web sitemiz yayına girmiştir.
29.10.2015 14:09:28

İletişim

A: Bahçelerüstü Mah. Şehit İdris Yılmaz Cad. No:50 Mamak / ANKARA
T: +90 (312) 369 29 52 - 368 09 09
E: u.ozeray@adr-tmgdanismanlik.com
Facebook
Twitter
© adr-tmgdanismanlik . 2015 tüm hakları saklıdır.